Ponudniki lastnega kapitala

Načelno razlikujemo dve vrsti ponudnikov lastnega kapitala: tiste, ki z zagotovitvijo kapitala postanejo solastniki podjetja, in tiste, ki postanejo upniki podjetja. Lastništvo dosežemo samo z nakupom kapitalskih deležev, to pomeni: lastnik kapitala postane družabnik. Če družabnik »svoji« družbi da posojilo (pretvornik valut), pridobi poleg položaja lastnika še položaj upnika, ker je družbi zagotovil kapital zunaj družabniškega razmerja. Upnik lahko zagotovi lastni kapital, ne da bi s tem postal družabnik (primer: podrejeno posojilo). Pri pogajanjih o financiranju sta zato pomembna predvsem vrsta kapitala — lastni ali tuji kapital — in pravni položaj financerja — družabnik ali upnik. Financerji z lastnim kapitalom (v nadaljevanju: lastniki kapitala) nosijo odločno večje tveganje od financerjev s tujim kapitalom. Zato imajo lastniki kapitala večje pravice (n.pr. udeležbo pri dobičku). Ostali lastniki podjetja morajo biti ob najemu lastnega kapitala pripravljeni, da novemu financerju dovolijo sodelovati v podjetniških odločitvah. Stari in novi družabniki se dogovorijo o morebitnih izjemah od tega pravila (n.pr. v zvezi z emisijo prednostnih delnic brez glasovalne pravice). Lastniki kapitala, ki pridobijo upniški položaj (n.pr. ob emisiji nekorporacijskih obveznic81), nimajo nobenih družabniških pravic (predvsem do udeležbe, sodelovanja in glasovanja na skupščini družabnikov). Pred sprejemom novega družabnika se morajo stari družabniki odločiti, ali iščejo aktivnega ali pasivnega družabnika. Aktivni družabnik daje podjetju poleg kapitala tudi svojo delovno moč v obsegu, določenem s pogodbo, in s tem dobi vpliv tako na dolgoročne odločitve v zvezi z razvojem podjetja kot tudi na dnevne posle. Nadvse priporočljivo je, da se stari in novi družabniki pred podpisom pogodbe bliže spoznajo, da bi ugotovili, ali je med njimi »kemija«, tj. ali zmorejo in želijo dalj časa pošteno partnersko sodelovati. Pasivni družabnik zagotovi podjetju kapital, ne da bi v podjetju sodeloval. Takšni družabniki so predvsem delničar, komanditist, tipični tihi družabnik. Pravna vsebina položaja pasivnega družabnika je določena v vnaprej pripravljenih standardnih pogodbah, glede na zadevne pravne norme (n.pr. v emisijskem prospektu za delnice, komanditne deleže ali tihe udeležbe pri nepremičninskem, letalskem, ladijskem skladu). Ponudnik kapitala ima v splošnem zgolj možnost, da prepusti podjetju svoj kapital pod pogoji, ki jih v pogodbi o financiranju postavi podjetje, ali pa se mora tej alternativi za naložbo kapitala odreči. Nekaj manevrskega prostora je le pri relativno majhnih družbah, ki svoje financerje poznajo osebno.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*